OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY www.futbalovedarceky.sk

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.futbalovedarceky.sk je společnost:
J&S Group sro
Sibiřská 18
Trenčín 911 01
Tel. kontakt: 0948 918 817
email. kontakt: info@futbalovedarceky.sk
Slovenská republika
IČO: 46752633
DIČ: 2023553521
IČ DPH: SK2023553521
bankovní spojení: číslo účtu: 4025876234 / 7500 (ČSOB banka), IBAN: SK85 7500 0000 0040 2587 6234, SWIFT: CEKOSKBX.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka č.: 30773/R.

1.2. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) sjednaná a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele), zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu. (dále jen „kupní smlouva“).

1.3. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) jakož i příslušnými ustanoveními zákona č.j. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon č. 102/2014 Zz“) se řídí právní vztahy mezi společností J&S Group sro (dále jen „prodávající“) a každou fyzickou nebo právnickou osobou, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu na stránce www.futbalovedarceky.sk (dále jen „kupující“).

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím (akceptováním) návrhu kupujícího na uzavření smlouvy (vytvoření objednávky) ze strany prodávajícího (tj. závazným potvrzením přijetí objednávky kupujícího).

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, momentem převzetí zboží.

2.6. Podáním objednávky kupující potvrzuje seznámení se s VOP včetně podmínek reklamace a se zpracováním osobních údajů ochrany spotřebitele.

3. Dodací podmínky

3.1. Dodací lhůta jsou obvykle (2-3) dva až tři pracovní dní. V odůvodněných případech – u výrobků, které je nutno potlačit, se může dodací lhůta prodloužit, v takovém případě bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

3.2. Ceny uváděné na stránkách nezahrnují poštovné a balné, pojištění či jiný způsob dopravy zboží k zákazníkovi.

3.3. Zboží bude Kupujícímu dodáno Kurýrní službou.

3.4. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti obsahu se zavazuje neprodleně informovat kurýra.

3.5. Ceny za doručení zboží se mohou měnit. Aktuální cena za doručení je vždy uvedena v objednávce při výběru způsobu doručení.

3.6. Prodávající je vázán cenou zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou až po uplynutí lhůty pro dodání zboží.

4. Platba za zboží

4.1. Platba za zboží může být uskutečněna následujícími způsoby:

4.1.1. Platba předem kartou – platbu provede kupující předem kartou, při potvrzení objednávky.

4.1.2. Platba předem bankovním převodem – platbu provede kupující předem bankovním převodem dle instrukcí, které obdrží emailem při objednávání zboží.

4.1.3. Platba kartou při doručení kurýrem – zásilka bude kupujícímu vydána až po zaplacení příslušné částky kartou kurýrní službě.

5. Storno objednávky

5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího:

5.1.1. Kupující má právo objednávku telefonicky stornovat, nebo změnit bez udání důvodu kdykoli do (1) jedné hodiny od jejího odeslání. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. Kupující může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@futbalovedarceky.sk.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku změnit nebo zrušit v těchto případech:

5.2.1. Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

5.2.2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě (10) deset pracovních dnů.

6. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

6.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě (14) čtrnáct dní od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a následujících zákona 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

6.2. 6.2. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit vypsáním elektronického formuláře. Podepsaný formulář je třeba poslat spolu se zbožím na adresu naší provozovny: Fotbalovedarceky.sk, J&S Group sro, Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín.

6.3. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu, který pro úspěšné doručení doporučujeme zaslat ve formě pojištěné zásilky.

6.4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito a není poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě (10) deset pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

6.5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito, poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky. Případnou náhradu škody může prodávající uplatnit následně v rámci samostatného občanského řízení u příslušného soudu.

7. Smluvní pokuta za nepřevzetí objednávky

7.1. Kupující se zavazuje převzít objednávku, pokud ji nestornoval podle podmínek uvedených v odstavci 5.1.1. těchto VOP.

7.2. Odeslání objednávky potvrzuje prodávající odesláním emailu o vyřízení objednávky (předmět zprávy „Vaše objednávka byla vyřízena“, odesílatel info@futbalovedarceky.sk). Pokud zákazník do 2 pracovních dnů od zaevidování objednávky neobdržel email o vyřízení jeho objednávky, kontaktuje prodávajícího ohledně vzniklé situace.

7.3. V případě, že kupující po doručení emailu o vyřízení objednávky nemá zájem o předmětné zboží, postupuje dle článku 6. „Odstoupení od kupní smlouvy“ (ve zkratce: Zaplatí a převezme zboží. Následně je pošle zpět (na své náklady) prodávajícímu doporučenou zásilkou bez dobírky.Upozorní o této skutečnosti prodávajícího a ten kupujícímu po vrácení zboží vrátí peníze na jeho bankovní účet).

7.4. Zaevidování objednávky v systému potvrzuje prodávající emailem (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na www.futbalovedarceky.sk). V případě, že takový email kupující do 24 hodin od dokončení internetové objednávky neobdržel, kontaktuje prodávajícího ohledně vzniklé situace.

7.5. V případě, že si kupující nepřebere zásilku odeslanou na dobírku, si prodávající vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 8,00 € do 14 dnů od doručení upomínky na zaplacení na jeho účet číslo účtu: 4014788466 / 7500 (ČSOB banka IBAN: SK79 7500 0000 0040 1478 8466, SWIFT: CEKOSKBX.

7.6. Smluvní pokuta 8,00 € je náhrada škody - nákladů, které vynaložil prodávající na odeslání zásilky kupujícímu. Jedná se o náklady na poštovné, dobírku, poplatek za vrácení dobírky, obalový materiál, administrativu a čas vynaložený na vyřízení objednávky.

7.7. Upomínka na zaplacení smluvní pokuty je kupujícímu zasílána emailem i SMS zprávou.

7.8. Pokud zákazník pokutu nezaplatí nejpozději do (14) čtrnáct dnů od doručení upomínky na zaplacení, bude od něho následně soudně a exekučně vymáhána škoda, kterou prodávajícímu způsobil (pokuta, soudní a exekuční poplatky).

7.9. Všechny upomínky se považují za doručené druhý den od odeslání. Přesné datum, částka a číslo objednávky bude vždy uvedeno v upomínce.

7.10. Poplatky spojené se soudním a exekučním řízením:
26,56 € - vystavení žádosti k soudu na platební rozkaz
26,56 € - vystavení žádosti na exekuční řízení
9,96 € - podání návrhu na exekuční řízení (poplatek exekutora)
+ další poplatky exekutora.

7.11. Pokud kupující zapře uskutečnění objednávky, může být ve spolupráci s jeho internetovým providerem použita jeho IP adresa uvedená v interních statistikách stránky k ověření této skutečnosti.

7.12. V případě, že kupujícím je osoba mladší 15 let, všechny podmínky na sebe přebírá a je zodpovědný za jejich plnění rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce.

7.13. Zaevidování objednávky v systému potvrzuje prodávající emailem (Vasa objednavka cislo 2020xxxxx na www.futbalovedarceky.sk). V případě, že takový email kupující do 24 hodin od dokončení internetové objednávky neobdržel, kontaktuje prodávajícího ohledně vzniklé situace.

7.14. Neobdržení potvrzovací sms nebo emailu o zaevidování nebo odeslání objednávky není důvod k nezaplacení smluvní pokuty. Kupující si dokončením internetové objednávky objednává předmětné zboží a souhlasí se zaplacením smluvní pokuty, pokud tuto zásilku nepřebere.

Pozn: Upozorňujeme zákazníky, aby nepodceňovali a nebrali soudní a exekutorské řízení na lehkou váhu a pokoušeli se jim v co největší míře vyhnout.

8. Reklamace a Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě (14) čtrnáct dní, nebo v případě reklamace, kupující postupuje následovně:

8.1.1. Zboží kupující zašle na poštovní adresu společnosti J&S Group, sro - Dolný Šianec 2 (budova Telekomu), 911 01 Trenčín. Do balíku vloží kopii faktury, kterou obdržel spolu se zbožím, a stručnou žádost o vrácení peněz nebo stručnou reklamaci (v případě reklamace v záruční lhůtě). Žádost by měla obsahovat číslo účtu, na který si Kupující přeje převést peníze, nebo adresu, na kterou je můžeme zaslat poštovní službou. Reklamace by měla obsahovat také stručný popis vady a důvod pro vrácení zboží.

8.2. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

8.3. Kupující uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou na adrese info@futbalovedarceky.sk nebo osobně v místech podnikání prodávajícího v záruční době, která je (24) dvacet čtyři měsíců, pokud nebylo dohodnuto jinak a začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím nebo od data uvedení do provozu. , je-li podmínkou uvedení věci do provozu oprávněnou osobou autorizovaného servisu, a pokud si kupující objednal uvedenou službu nejpozději do (3) tří týdnů od zakoupení zboží, řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Pokud kupující tyto podmínky nesplnil, běží mu záruční doba ode dne převzetí zboží.

8.4. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 250 zákona č . 2007/372 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 1990/XNUMX Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

8.5. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.futbalovedarceky.sk.

8.6. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.7. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.8. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.9. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu nebo kopii záručního listu (pokud byl k výrobku dodán), přičemž prodávající nepřebere reklamované zboží, bude-li znečištěno nebo bude-li vykazovat znaky používání jiným než obvyklým způsobem.

8.10. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

8.11. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, neodvratnou událostí – živelnou pohromou, nesprávným zacházením – v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem.

8.12. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží a vyžaduje-li to vysloveně posouzení reklamované vady zboží i včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.

8.13. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 XNUMX Zákona. Kupující v dopise přesně označí druh a rozsah vad zboží a tento dopis spolu s reklamovaným zbožím, kopií dokladu o koupi a kopií záručního listu odešle prodávajícímu. Reklamační řízení začíná dnem doručení uvedených listin k uplatnění reklamace a reklamovaného zboží prodávajícímu. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. dopravit zboží přímo do servisního střediska).

8.14. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.15. Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 XNUMX Zákona.

8.16. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do (3) tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do (30) třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronickou poštou. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než (30) třicet dní ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.17. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.18. Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné zboží za jiné obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

8.19. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.20. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.21. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení i vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručena prostřednictvím e-mailu, respektive spolu se zbožím, kopie reklamačního protokolu.

8.22. Záruční doba je (24) dvacet čtyři měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

8.23. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.24. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.25. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).

8.26. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.27. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle VOP, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle VOP kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.28. V souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona č.j. kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné i dodání:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

9. Alternativní řešení sporů

9.1. Pokud má kupující pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci ke spokojenosti spotřebitele má kupující má právo požádat prodávajícího o nápravu. Jestliže prodávající na jeho žádost o nápravu porušení jeho spotřebitelských práv odpověděl zamítavě, případně na jeho žádost neodpověděl více než (30) třicet dní, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen SARS) podle zákona 391/. 2015 Sb. o alternativním řešení sporů. Podle § 3 zákona 391/2015 Sb. jsou SARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel právo volby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č.j. 391/2015 Zz

9.2. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Bajkalská 21/A, Pošt. složka 29, 827 99 Bratislava 27 nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce https:/ /www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitele/alternativne-rieseni-spotřebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-rieseni-spotřebitelskych-sporov-1), přičemž kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Na uvedené stránce jsou zveřejněny i další důležité informace o alternativním řešení sporů pro spotřebitele. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

9.3. V případě prodeje zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího má spotřebitel také právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@futbalovedarceky.sk), není-li spokojen se způsobem , kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt SARS) podle zákona 391/2015 Zz SARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb Spotřebitel může podat návrh i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu /consumers/odr/.

9.4. Návrh kupujícího na zahájení alternativního řešení sporu musí ve smyslu § 12 ods. 3) zákona 391/2015 Zz obsahovat
a) jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
b) přesné označení prodávajícího,
c) úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
d) označení, čeho se kupující jako spotřebitel domáhá,
e) datum, kdy se kupující jako spotřebitel obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,
f) prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

9.5. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může kupující využít formulář, jehož vzor je kupujícímu k dispozici na webovém sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) nebo každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

9.6. Prostřednictvím SARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem ( kupujícím) a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 391 zákona č . 2015/20 Zz a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 3, - EUR. Návrh na zahájení řízení u SARS se podává k subjektu SARS podle ust. § 391 zákona 2015/1 Zz, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 391. 2015 citovaného zákona 5/XNUMX Zz SARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, maximálně však do výše XNUMX, - EUR s DPH. Jsou-li na alternativní řešení sporu příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě SARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný soud.

10. Ochrana osobních údajů

1. Zákazník je srozuměn s tím, že společnost J&S Group, sro je oprávněna za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v ods. 5 tohoto článku. Všechny osobní údaje budou uloženy jen po dobu stanovenou zákonem, popřípadě po dobu nezbytně nutnou.
2. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v článku 10 v nezbytném rozsahu poskytnuty také dodavatelům J&S Group, sro uvedeným v dokumentech. Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřené ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na písemnou žádost zákazníka (právo na informování o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se přenosu) .
3. Zákazník bere na vědomí, že J&S Group, sro je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
4. Identifikační údaje zpracovatele osobních údajů
Obchodní název: J&S Group, sro
Adresa: Sibiřská 18, Trenčín 911 01
Registrace: Obch. reg. OS Trenčín, oddíl Sro, vložka č.: 30773/R
IČO: 46752633
DIČ: 2023553521
IČ DPH: SK2023553521
Telefon: 0948 918 817
Statutární zástupce: Miroslav Jablonický a Richard Szucs, jednatelé
5. Seznam osobních údajů: Zájemce souhlasí s tím, že prostřednictvím oprávněných osob, J&S Group, sro může v závislosti na účelu a právním základu, zpracovávat následující osobní údaje a za tímto účelem Zájemce oznámí J&S Group, sro:
• jméno, příjmení, titul,
• trvalé bydliště resp. přechodné bydliště,
• e-mail,
• mobil
6. Účel zpracování osobních údajů
J&S Group, sro tímto oznamuje Zákazníkům, že ve smyslu zákona č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR), je účelem zpracování osobních údajů zajištění funkčnosti jednotlivých agend v informačních systémech osobních údajů J&S Group, sro, který může zpracovávat osobní údaje dotčených osob v souladu s právním základem a za účelem:
• plnění povinností, ve které vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran nebo kde je dotyčná osoba jednající jménem Smluvní strany;
• výkonu marketingové činnosti prostřednictvím pošty a e-mailu;
• vystavení daňového dokladu;
• identifikace Zákazníka;
• Potvrzení plnění povinností stanovených zvláštními předpisy (např. podle Zákona č. 250/2007 Sb, Zákona č.161/2011 Sb apod.);
7. Zákazník poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace se Zákazníkem. Bez jejich poskytnutí J&S Group, sro nemůže zajistit řádné plnění Smlouvy se Zákazníkem. V takovém případě není možné se Zákazníkem Smlouvu uzavřít. Zákazník uděluje J&S Group, sro tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Zákazníka. J&S Group, sro po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Zákazníka. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě (1) jednoho měsíce od doručení odvolání souhlasu Zákazníkem J&S Group, sro.
8. Zákazník má právo a možnost aktualizovat osobní údaje e-mailem na info@futbalovedarceky.sk.
9. J&S Group, sro prohlašuje, že v souladu s čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) osobní údaje bude získávat výlučně pro účely uvedené v bodě 3. těchto Obchodních podmínek.
10. J&S Group, sro prohlašuje, že v souladu s čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.
11. J&S Group, sro prohlašuje, že v souladu s čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) bude zpracovat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákon č.j. čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
12. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména tato práva:
1. Požadovat od J&S Group, sro informaci zda se jeho osobní údaje zpracovávají a pokud ano má právo na přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo vymazání, popř. požadovat omezení zpracování osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenosnost údajů.
2. Požadovat, aby J&S Group, sro omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud
(I) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby J&S Group, sro ověřila přesnost jeho osobních údajů;
(II) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o vymazání osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
(III) J&S Group, sro již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
(IV) Osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému J&S Group, sro podléhá,
(V) vznesl námitku proti zpracování, a to do doby než budou ověřeny, zda oprávněné důvody J&S Group, sro převažují nad jeho oprávněnými důvody. Bylo-li omezeno zpracování jeho osobních údajů, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem. Toto právo se nemusí uplatnit, jsou-li splněny podmínky v čl. 17 Nařízení, například pokud je zpracování nezbytné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V takových případech provede J&S Group, sro posouzení, zda oprávněné zájmy J&S Group, sro převažují nad důvody, které zákazník uvedl ve své námitce.
3. Právo, aby J&S Group, sro oznámila veškeré opravy, výmazy a omezení zpracování jeho osobních údajů svým dodavatelům, zejména hotelům a leteckým společnostem, kteří také zpracovávají jeho osobní údaje, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
4. Získat od J&S Group, sro kdykoli potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a je-li tomu tak, je J&S Group, sro povinna mu na požádání poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajů.
(I) účel zpracování;
(II) kategorie dotčených osobních údajů, které zpracovává,
(III) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
(IV) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
(V) existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a namítat proti tomuto zpracování;
(VI) právo podat stížnost u Kontrolního úřadu;
(VII) pokud nebyly osobní údaje získány od zákazníka jako subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
(VIII) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
5. Získat své osobní údaje, které J&S Group, sro zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto mohu předat jinému správci, pokud (I) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (II) zpracování se provádí automatizovaně. Toto právo však nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.
6. Pokud bude zákazník požadovat, aby J&S Group, sro jeho osobní údaje přenesla přímo jinému správci, pokud je to možné, předá J&S Group, sro jako správce osobních údajů osobní údaje zákazníka jinému správci a pro tyto účely bude J&S Group, sro od zákazníka potřebovat kontaktní. údaje nového správce (e-mail a telefonní číslo).
7. V případech, které stanoví Nařízení v Čl. 18, má zakazník právo požádat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů způsobem, který upravuje Nařízení.
8. Právo, aby J&S Group, sro oznámila zákazníkovi:
a) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR)
b) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
– poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) i doba platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
– okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
– třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
– třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
– formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
13. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 15. Zákazník oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
1/ v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
2/ v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5/ likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení Zákona,
6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Zákazníka.
14. Právo Zákazníka dle odst.13. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Zákazníka, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
15. Zákazník na základě bezplatné písemné žádosti má právo u J&S Group, sro namítat vůči
1/ zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy Zákazníka pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Zákazníka pro účely přímého marketingu.
16. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u J&S Group sro o kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle č.j. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) vyslovením důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.
17. Zákazník na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u J&S Group, sro kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí J&S Group, sro, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá. výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Zákazník má právo žádat J&S Group, sro o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž J&S Group, sro je povinen žádosti Zákazníka vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje Zákazníka ve lhůtě zpravidla nejpozději do (30) třiceti dnů ode dne doručení žádosti. Zákazník nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů Zákazníka, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů J&S Group, sro vydala rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Zákazníka, nebo pokud J&S Group, sro na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů Zákazníka.
18. Pokud Zákazník uplatní své právo
1/ písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Zákazník doručí písemně nejpozději do (3) tří dnů ode dne jejího odeslání,
2/ osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis Zákazníka; kopii zápisu je J&S Group, sro povinna předat Zákazníkovi,
3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat J&S Group, sro bez zbytečného odkladu.
19. Pokud Zákazník nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
20. Žádost Zákazníka podle bodu 10. 2) vyřídí J&S Group, sro bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů as odesláním informace Zákazníkovi, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
21. Omezení práv Zákazníka dle bodu 11. J&S Group, sro bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zákazníkovi a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.
22. J&S Group, sro prohlašuje, že v souladu s čj. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (Nařízení GDPR) nezpracují údaje Zákazníka pro účely uvedené v bodě 3. těchto podmínek prostřednictvím zprostředkovatelů.
23. Seznam třetích stran, kterým budou osobní údaje poskytnuty: J&S Group, sro poskytuje osobní údaje Zákazníka třetím stranám, pokud povinnost poskytnout osobní údaje ukládá J&S Group, sro obecně závazný předpis, je-li poskytnutí osobních údajů dohodnuto mezi J&S Group, sro a Zákazníkem nebo třetím stranám příp. okruhu třetích stran, se kterými má J&S Group, sro uzavřenou obchodní smlouvu: subjektům, se kterými má J&S Group, sro uzavřeny smlouvy o spolupráci, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o poskytování právních služeb, pojišťovacích služeb, smlouvy o dopravě, jakož i smlouvy s dodavateli rezervačního a jiného informačního systému v souvislosti s jejich provozem a vývojem.
24. Zákazník zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoli zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. bezpečného přístavu, zejména však do zemí, které podle rozhodnutí Evropské komise zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.J&S Group, sro se zavazuje, že bude s osobními údaji Zákazníka zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR Zákazník uděluje J&S Group, sro tento souhlas na dobu neurčitou Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník odvolat kdykoliv formou emailu na info@futbalovedarceky.sk Souhlas zanikne ve lhůtě (1) jednoho měsíce od doručení odvolání souhlasu Zákazníka J&S Group, sro.
25. Zákazník při odeslání podepsání Smlouvy vyjadřuje zvlášť i svůj souhlas s tím, aby mu J&S Group, sro zasílala formou e-mailů nebo SMS zprávy o činnosti, nabídkách a akcích. Zákazník může kdykoli formou e-mailu zaslaného na adresu info@futbalovedarceky.sk odvolat tento separátní souhlas s tím, aby mu J&S Group, sro prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích J&S Group, sro, aniž by byl jakýmkoli způsobem ovlivněna nebo zmařená možnost uskutečnit uzavření Smlouvy mezi J&S Group, sro a Zákazníkem dle těchto Obchodních podmínek. Souhlas zanikne ve lhůtě (1) jednoho měsíce od doručení odvolání souhlasu Zákazníka J&S Group, sro.
26. J&S Group, sro poskytnuté osobní údaje nezveřejňuje.
27. Zákazník při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu nebo místě údajného porušení, pokud se domnívá , že zpracování osobních údajů, které se ho týká, je v rozporu s Nařízením. Místní příslušným dozorovým orgánem je zejména: Úřad na ochranu osobních údajů SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Pokud Zákazník osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle Zákona, může uplatnit blízká osoba.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto „VOP“. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 22/2004 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 128/2002 Sb. 284/2002 Zz ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

11.3. Informace o orgánu dozoru - Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Trenčianský kraj, se sídlem Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

11.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí

11.6. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 01.09.2020.